Logo

 
Edunet Research Services

เครื่องมือของเรา

“อินไซท์บริช” (InsightBridge) เป็นเครื่องมือของบริษัท ในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจ โอกาสทางการตลาดหรือการพัฒนา แนวทางในการพัฒนา ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึงการสร้างมาตรฐานในการการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อลูกค้า
insightbridge
เอ็กเปิร์ต โอพิเนี่ยน (Expert Opinion) เป็นเครื่องมือที่เน้นเจาะลึกความเข้าใจในบริบทต่างๆ ของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการหาคำตอบผ่านทัศนคติ ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น

ควอนติฟายเออร์ (Quantifier) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลความเข้าใจในบริบทของปัญหาที่ต้องการจากลูกค้าหรือผู้ตอบคำถามจำนวนมาก (วัดได้เชิงตัวเลข) เพื่อได้มาซึ่งความคิดเห็นที่สำคัญเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาตัดสินใจ หรือนำไปดำเนินการด้านการตลาด

มีเดียสคิวเซอร์ (Media Squeezer) เป็นเครื่องมือในการดูกระแสและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในตวามต้องการของตลาด พฤติกรรม การใช้ชีวิตและทัศนคติของลูกค้า รวมถึงวิธีการใหม่ในการดำเนินการขององค์กรผ่านมุมมองของสื่อ ซึ่งนำไปสู่กระบวนการสังเคราะห์ หาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

อายสตอรี่ (Eyes Story) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสังเกตในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และนำมาอธิบายผ่านมุมมองของผู้สังเกต ซึ่งการวิเคราะห์จะหาความเหมือนและแตกต่างที่เกิดขึ้นของเรื่องราว

คอนเท็กซ์เบล็นเดอร์ (Context Blender) เป็นรูปแบบวิธีในการเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือดำเนินการเพื่อให้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ ให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากระบวนการในการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงความต้องการเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งต่อยอดการดำเนินการใหม่ๆ

คอมโพเน้น เลเบอราโทรี่ (Component Laboratory) เป็นเครื่องมือที่ใช้หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และส่วนผสมของสินค้า แพ็คเกจ หรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลหรือกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสม 


previousnext


Bottom