Logo

 BGABOUTUS


บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทวิจัยทางการตลาด ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน และบริการการศึกษาและ อบรมตามความต้องการของลูกค้า บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการตลาด การศึกษาการลงทุน รวมถึงการถ่ายทอด พัฒนา และอบรมบุคคลากร ภายใต้ความ เชื่อที่ว่า "แก่นแท้ของปัญหาคือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่ง  และทุกสิ่งสามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยความเข้าใจ"

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราที่จะเข้าถึงเหตุของปัญหา สร้างกระบวนการที่จะนำมาสู่ข้อ้เสนอแนะที่ปฎิบัติได้จริงและเกิดผลลัพธ์  ผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและถูกพิสูจน์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็น 'จุดเปลี่ยน' และเป็น 'ทางออก' ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้าทุกคน  ณ วันนี้ นอกจากความเชี่ยวชาญของ เราแล้ว เรายังมีเครือข่ายกับองค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐบาล สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยผลักดันให้ลูกค้าเข้าถึงเป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขั้น

โครงสร้างองค์กร

Orgstructure

บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ในบริษัท เอเซียโปรเฟสชั้นนอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาและพัฒนาฝีมือบุคคลากร เพื่อเป็้นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพด้านบุคคลและเข้าถึงทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

ผู้ประสานงานหลัก
ผู้ประสานงานและดำเนินการ ของบริษัทคือ ดร. ปารเมศ วรเศยานนท์ (คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติ)

บริการของเรา

บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่ (1) บริการวิจัย (Research service)  (2) ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและการประเมินความเป็น ไปได้ในการลงทุน (Business productivity and Feasibility Study service) (3) บริการด้านการศึกษาและอบรม (Education and training) (4) การท่องเที่ยวและดูงาน (Travel Service)

บริการวิจัย บริษัทให้บริการวิจัยทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าทั้งในรูปแบบของ วิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ อาทิเช่น การระบุโอกาสทางการตลาด การศึกษาความต้องการผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และตรวจสอบการรับรู้หรือทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือตราสินค้า  การสร้าง
และพิสูจน์แนวคิดสินค้า ศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย การทดสอบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้า การตั้งราคาและโปรโมชั่น 
มิสเตอรี่ชอปเปอร์ ความพึงพอใจลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การแก้ไขภาพลักษณ์ การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินและอื่นๆ
อ่านต่อเกี่ยวกับเอ็ดดูเน็ต

บริการที่ปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน เป็นบริการที่สนับสนุนารกดำเนินการและรุบุหาในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธฺ์ การพัฒนาระบบการทำงาน  การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการ  การระบุปัญหาด้านการดำเนินการ การจัดการทางการตลาด รวมถึงการจัดการทางการเงินการการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆ
อ่านต่อเกี่ยวกับเอ็ดดูเน็ต

บริการด้านการศึกษาและพัฒนาองค์กรได้แก่ บริการด้านการอบรมสัมนา การประเมินความต้องการด้านการพัฒนาของหน่วยงานและบุคคล การสร้างเนื้อหาอบรม (ออนไลน์และออฟไลน์) หนังสือเพื่อหารอบรมและการสอน แปลเอกสาร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
อ่านต่อเกี่ยวกับเอ็ดดูเน็ต

บริการด้านการท่องเที่ยวและดูงาน เป็นบริการเสริมจากการให้บริการวิจัยในต่างประเทศ ท่านที่ต้องการเดินทางในประเทศไทย ประเทศพม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย สามารถคิดต่อเพื่อรับบริการของเราได้ในอัตราพิเศษ สำหรับประเทศพม่าที่ทางบริษัทได้มีรถของบริษัทอยู่ประจำทั้งในรูปแบบรถตู้ รถเก๋ง และรถผู้บริการสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและในเวลาที่กระชั้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อ่านต่อเกี่ยวกับเอ็ดดูเน็ต

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

Edunet Client


next


Bottom