Logo


 Edunet: Translation Services


บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด (บริษัท)  ให้บริการรับแปลเอกสารบริษัทมหาชนทุกชนิด  ทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้สนใจบริษัททั่วไป เช่น รายงานประจำปี คู่มือคณะกรรมการบริษัท เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสารกำกับดูแลกิจการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ รวมถึงการแปลข้อมูลบนเว็บไซต์ การตรวจแก้งาน บริการล่ามและแปลบทสัมภาษณ์

ทำไมต้องแปลกับเอ็ดดูเน็ต

เนื่องจากบริษัทมีบุคคลกรและความเชี่ยวชาญทางการแปลเอกสารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ COMPLIANCE เลขานุการบริษัททำให้ทราบถึงเทคนิค (คำศัพท์เฉพาะ) ที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็น และเราตระหนักถึงความลับของเอกสาร ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง่ปกป้องความลับของเนื้อหาทุกชั้นความลับผ่านรูปแบบกับประกันการหลุดรั่วของความลับเอกสาร โดยมี CONFIDENTIAL AGREEMENT เป็นเครื่องค้ำประกัน

เรายังรักษาเวลาเพื่อให้งานเสร็จทันตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรับประกับผลงานของเรา

กระบวนการของเรา

Translation Services

ผู้ประสานงานธุรกิจการแปล

คุณกฤติยา 
โทร 
081-851-3751 แฟกซ์ 02-306-1134 อีเมล์: info@edunetglobal.com 
ไปรษณีย์ 531 ซอย 11 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (ดูแผนที่)

ตัวอย่างงาน
previousnext


Bottom