Logo

 HomeAbout UsOur ServiceInsightDBContact us
InsightDB


ครอบครัวไทย มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอรายจ่าย

วันนี้นั่งหาข้อมูลประกอบการทำงาน บังเอิญเจอผลสำรวจของสำนักงานสถิติไทยเรื่องเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายครัวเรือน อ่านเข้าไปเห็นว่าน่าสนใจ และย่อยข้อมูลมาแบ่งปันครับ

จากข้อมูลสำนักงานสถิติไทยปี 2556 ครอบครัวคนไทยรวมทั้งประเทศมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 19,061 บาทต่อเดือน หากอ้างอิงข้อมูลรายจ่ายครัวเรือนแยกตามประเภทรายจ่ายปี 2556 จะสามารถแสดงในภาพประกอบ 1 ดังนี้

Expense chart

หากแบ่งค่าใช้จ่ายตามภาคในปี 2556 จะพบว่าครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑลน่าเห็นใจสุดครับ เพราะรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยสูงถึง  32,425 บาทต่อเดือน ขณะที่ภาคเหนือมารายจ่ายเฉลี่ยต่ำสุดที่ 15,286 บาทต่อเดือน  (ภาพประกอบ 2)  

RE Table

หากย้อนกลับมาดูรายได้พบว่าครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมาณฑลน่าเห็นมีรายได้มากสุดที่ 43,058 บาทต่อเดือน ในขณะที่ภาคตะออกเฉลียงเหนือต่ำสุดที่ 19,181 บาทต่อเดือน (ภาพประกอบ 2) อย่างไรก็ดีหากดูสัดส่วนเงินคงเหลือต่อรายได้รายภาคจะพบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนเงินคงเหลือต่อรายได้สูงสุดที่ร้อยละ 27 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีสัดส่วนเงินคงเหลือต่อรายได้ต่ำสุดที่ร้อยละ 21 ซึ่งอาจเป็นผลจากวัฒนธรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างออกไปในแต่ละภาค (ภาพประกอบ 2)

อ้างอิง http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries11.html


PreviousNext


Contact Edunet