Logo

 HomeAbout UsOur ServiceInsightDBContact us
InsightDB


ทำได้หรือไม่ในประเทศสังคมนิยม...การซื้อที่ดิน/เช่าที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเวียดนาม

การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กฎหมายเวียดนามถือว่าที่ดินเป็นของประชาชนทั้งหมด โดยมีรัฐเป็นผู้จัดการในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งหมด การซื้อขายที่ดินไม่สามารถทำได้ แต่สามารถมีสิทธิ์ในการใช้ได้และสามารถเช่าได้ ซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นสามารถนำไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ เช่น การก่อสร้างที่พักอาศัยเพื่อให้เช่าและการเช่าคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บหรือปล่อยเช่า (แต่ต้องได้รับอนุญาติในการก่อสร้างตามกฎหมายเวียดนาม) เป็นต้น

การเช่าที่ดิน

ผู้ลงทุนไม่สามารถเช่าที่ดินได้โดยตรงจากคนเวียดนามแต่ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเช่าที่ดินโดยวิธีการดังนี้

1. เช่าที่ดินจากรัฐ

2. เช่าช่วงที่ดินที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นขององค์กรหรือบุคคลที่ได้ลงทุนก่อสร้างและดำเนินงานในโครงการนั้น

3.  เช่าจากคนเวียดนามหรือองค์กรของเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและมีสิทธิ์ใช้ที่ดินนั้น

4. ได้รับโอนสิทธิ์จากโครงการในประเทศเวียดนาม ซึ่งทำการโอนสิทธิในการใช้ที่ดินแก่ผู้ลงทุนต่างชาติ

การเช่าอาคารและที่พักอาศัย

ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถเช่าอาคารตลอดจนที่พักอาศัยจากคนเวียดนามได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า


PreviousNext


Contact Edunet