Logo

 HomeAbout UsOur ServiceInsightDBContact us
InsightDB


การตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายทางการตลาด (TARGET/MARKET VALIDATION)

ในหลายครั้งเรามีการทำการแบ่งส่วนทางการตลาด (MARKET SEGMENTATION) และทำการระบุกลุ่มเป้าหมาย (IDENTIFY MARKET TARGET) แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจหรือยอดขายของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการตลาดอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจาก (1) การแบ่งส่วนตลาดที่ไม่เหมาะสมและนำมาซึ่งการระบุกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือ (2) การระบุหาคุณค่าและการวางตำแหน่งสินค้าไม่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย ซึ่งหากเป็นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนี้การทำการตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมาย (TARGET/MARKET VALIDATION) จะเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา

การตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายคือกระบวนการในการระบุถึงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดต่อสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาจาก คุณค่าของสินค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งสินค้าเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายให้คำนิยามต่อสินค้าหรือบริการ และพฤติกรรมและสิ่งแสดล้อมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ดังนั้นเมื่อดำเนินการทำการตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมาย นักการตลาดจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1.พิจารณาได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการหรือไม่
2.การทดสอบถึงจุดยืนทางการตลาดต่อกลุ่มเป้าหมาย
3.ได้ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการวางจุดยืนทางการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการ
4.ได้ทราบถึงประโยชน์จากสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้รับทราบจริง
5.สามารถต่อยอดข้อมูลสู่การพัฒนาคุณค่าของสินค้าและบริการต่อได้
6.เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
7.เข้าใจถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสินค้าและบริการมากขึ้น

สำหรับการดำเนินการทำการตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายนั้นจะมีการดำเนินการไม่น้อยกว่า 4-8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และการดำเนินการควรเฃลือกที่จะตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมาย โดยเน้นตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย หรือตรวจสอบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน

การดำเนินการ

การดำเนินการจะเป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นการเจาะประเด็บเพื่อสร้างความเข้าใจและตรวจสอบกับการดำเนินการทางการตลาดของเจ้าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากเน้นตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายให้เลือกกลุ่มเป้าหมายมาทดสอบ 2-3 กลุ่ม หากต้องการตรวจสอบคุณค่าหรือตรวจสอบจุดยืนทางการตลาดให้เน้นเพียงกลุ่มเดียว

การสร้างชุดคำถาม โดยมากเน้นแบบเปิดเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิด ทัศนคติและการรับรู้ของผู้ผู้บริโภค ถึงแม้จะเป็นแบบเปิดแต่คงโครงสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเน้น

การดำเนินการสอบถามนั้นควรเป็นนักการตลาดหรือนักวืจัยที่มีความรู้ด้านการตลาดและการดำเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ประเด็นที่สำคัญก่อนนำประเด็บนเหล่านั้นมาตรวจสอบตามหลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ หรือหากมีกลุ่มตัวอย่างเพียงพออาจจะร่วมใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย

ผลลัพทธ์จะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างการวิเคราะห์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของสินค้าและบริการ

PreviousNext


Contact Edunet