Logo

 HomeAbout UsOur ServiceInsightDBContact us
InsightDB


บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล
ประเภท: สรุปการสัมมนา ผู้จัดงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 8:00-12:00 น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพฯ

สาระการประชุม
1. กลต. ต้องการที่จะพัฒนาตลาดทุนที่ดีโดยเน้น (1) การมีตราสารทางการเงินที่หลากหลาย (2) มีสภาพคล่องสอดคล้องกับความต้องการจองผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน (3) มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (4) มีระบบชำระเงินและส่งมอบทรัพย์สินที่น่าเชื่อถือ (5) บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (5) มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยเน้น ความเพียงพอ ความถูกต้อง ความทั่วถึง และการทันต่อเวลาของข้อมูล
2.โดยในการประชุมนี้เน้นเรื่องการเปิดเภยข้อมูล โดยที่ กลต. มีกรอบการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลภายในบริษัทซึ่งเป็นกรอบที่เรียกว่า OECD CG FRAMEWORK และ ASEAN CG SCORECARD
3.จากการประเมินของ กลต. พบว่าบริษัทมหาชนของไทยมีคะแนน CG อยู่ในระดับดี หากแต่สามารถยกระดับได้อีก โดย กลต. จะเน้นดำเนินการเพิ่มเติมใน 3 ด้านคือ (1) ด้านของการกำกับดูแล (ผ่านกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่สำคัญต่างๆ เช่น  การตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) (2) ด้านการพัฒนาตลาด และ (3) การกำกับดูแลกิจการภายในบริษัท
4.สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารมีเกณฑ์สำคัญสำหรับการตัดสินใจจะเปิดผยข้อมูลหรือไม่ โดยเรียกโดยย่อว่า DIRECT + PROPER อันได้แก

DIRECT

PROPER

DILIGENT BY PROFERSSION

PROPER: PURPOSE, USE OF INFORMATION & POSITION AND DEALING WITHOUT CONFLICT

INFORMED BASIS & ACCURACY OF INFORMATION

REASONABLE JUDGEMENT

EXTRA CARE ON (1) HANDLING OTHER PEOPLE MONEY AND (2) DANGER OF BEING INSOLVENT

COMPANY’S BEST INTEREST

TIME (1) HONEST AND CAREFUL AT ALL TIME (2) TIMELY DISCLOSURE AND REPORT


5.ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ DIRECT + PROPER ที่เกี่ยวพันธ์ในแง่ของกฎหมายได้แก่
    a.หลักความระมัดระวัง (มาตรา 89/8-9) ที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจโดย เชื่อว่าเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยมีข้อมูลเพียงพอ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสมเหตุสมผล
    b.หลักความซื้อสัตย์สุจริต (มาตรา 89-10) ซึ่งต้องแสดงว่า ทำโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีจุดมุ่งหมายโดยชอบ และไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสะคัญ ในมาตรา 89/11 ถ้าขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท ถ้ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์แต่บริษัทเสียหายภายใต้ (1) การทำรายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (2) ให้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัท (3) ใช้โอกาสหรือทรัพย์สินของบริษัท
    c.ผู้ถือหุ้นสามารถไองค่าเสียหายจากกรรมการและผู้บริหารที่เปิดเผยข้อมูลเท็จต่อผู้ถือหุ้น (มาตรา 89/20)
    d.ผู้ถือหุ้นสามารถรวมตัวกันฟ้องกรรมการและผู้บริหารเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ที่ได้ไปโดยไม่ถูกต้อง (มาตรา 89/18) หรือร้องศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มิชอบ (มาตรา 89/30)่
6.ข้อมูลที่จะเปิดเผยควรมีลักษณะที่ควรและไม่ควร ดังนี้

ข้อมูลที่ควรเปิดเผย

ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย

เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงพอ

ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ข้อมูลไม่เป็นเท็จ แต่ทำให้เข้าใจผิด

สะท้อนภาพที่แท้จริง

จงใจไม่บอกข้อมูลบางเรื่อง

ทันเหตุการณ์และทันเวลา

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

แจ้งตลาดหลักทรัพย์หรือแจ้งให้ทั่วถึง

บอกไม่ทั่วถึง บอกเฉพาะบางกลุ่ม


7.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ได้แก่
    a.ข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและหนังสือชี้ชวน
    b.ข้อมูลเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
        i.ข้อมูลทางการเงิน: งบการเงิน รายไตรมาส/รายปี (มาตรา 56)
        ii.ข้อมูลพื้นฐาน: รายงานประจำปี (มาตรา 56)
        iii.ข่าว/ข้อมูลสำคัญ (มาตรา 57)
        iv.รายงานซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (มาตรา 59)
    c.เพื่อประกอบการใช้สิทธิ์ออกเสียง: หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

PreviousNext


Contact Edunet