Logo


We love sharing knowledge

ลักษณะคนอาเซียนเมื่อแบ่งตามตัววัดวัฒนธรรมระดับนานาชาติแตกต่างกันอย่างไร
ดร. ปารเมศ วรเศยานนท์

ประชากรอาเซียน 10 ประเทศรวมกันมีมากกว่า 500 ล้านคน โดยมีความเชื่อและความสภาพสังคมที่เหมือนและคล้ายคลึงกันในหลายๆ มิติ ซึ่งหากมองมิติเชิงวัฒนธรรมนั้นเสมือนว่ามีความคล้ายคลึงกันสูง อย่างไรก็ดีความรู้สึกกับความเป็นจริงย่อมมีความแตกต่าง ในบทความนี้จะนำตัววัดเชิงวัฒนธรรมที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม GEETE HOFSTSTEDE ซึ่งได้พัฒนาตัววัดด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ ใน 5 ด้านดังนี้

(1)     ความแตกต่างด้านอำนาจของบุคคลในสังคม หรือการยอมรับความไม่เท่าเทียมด้านอำนาจของบุคคลในสังคม หรือการโอนอ่อนเชื่อฟังผู้ที่เสมือนมีอำนาจเหนือกว่า เช่น การยอมรับอำนาจของผู้ที่อาวุโสกว่า หรือโอนอ่อนต่อผู้มีฐานะดีกว่า
(2)     ความแตกต่างด้านความเป็นปัจเจกบุคคล คือการที่บุคคลในสังคมให้ความสำคัญกับการพึ่งพากับสมาชิกในสังคม เช่น การที่สามารถเที่ยวหรือทำกิจกรรมคนเดียว หรือต้องทำกิจกรรมต่างๆ เป็นหมู่คณะ
(3)     การมองความสำเร็จด้านวัตถุ คือการที่บุคคลในสังคมมีความต้องการด้านความสำเร็จเชิงวัตถุหรือความต้องการเชิงสังคมมากกว่า
(4)     การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การยอมรับความเสี่ยงของบุคคลในสังคม ความต้องการในการควบคุม และกลไกในการจัดการความเสี่ยงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม เช่น การตัดสินในเป็นกลุ่มหรือการให้อำนาจในการดำเนินการและตัดสินใจบุคคล การจัดการกับความเสี่ยงและการยอมรับผลของการตัดสินใจ
(5)     การมองอนาคต หมายถึงการที่บุคคลในสังคมที่ทัศนคติต่อการวางแผนในอนาคตมากหน่อยแค่ไหน ทั้งในด้านการเงิน การส่งผ่านความคิด และทรัพย์สินต่อบุคคลในสังคม
(6)   ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คือ การที่บุคคลในสังคมมีภาวะการยืนหยัดต่อการทำตามความต้องการของตัวเองหรือความฝันในการที่จะได้ อยู่หรือเป็นในอนาคต

เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยเหล่านี้ของบุคคลในสังคมของประเทศในเอเซียะวันออกเฉียงใต้แล้วพบว่า มีความแตกต่างด้านในแต่ละปัจจัย หากแต่ไม่สามารถสรุปถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมเหล่านี้กับความสำเร็จเชิงเศรษกิจของแต่ละประเทศได้ สำหรับในบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่าง เชิงวัฒนธรรมของ 5 ประเทศในเอเซียะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลลิปินส์

Cultural Table

ตาราง 1 ค่าดัชนีด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Hofstede's SE Asia

รูปประกอบ 1 การเปรียบเทียบดัชนีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

จากรูปประกอบ 1 จะพบว่า ไทยมีการยอมรับในคามแตกต่างด้านอำนาจสูงสุด ซึ่งหมายถึงว่าการเครพหรือการเชื่อฟังต่อผู้ที่มีความอาวุโสกว่า มีตำแหน่งงาน หรือมีฐานะที่ดีกว่ามีน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น สำหรับความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น ประเทศที่เลือกมาเปรียบเทียบนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลน้อย เน้นการดำเนินการเป็นกลุ่มมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและความเข้าใจว่า คนในประเทศเอเชียรักพวกพ้องหรือเน้นกลุ่มบุคคลเป็นสำคัญ ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะมีสัดส่วนในปัจจัยนี้มากกว่า หากแต่ยังอยู่ในระกับต่ำเมื่อเทียบตามมาตรฐานของโมเดลวัฒนธรรมของฮอฟเทต

สำรับการมองความสำเร็จเชิงวัตถุเทียบกับครอบครัวนั้น พบว่าฟิลิปปินส์มีความต้องการด้านความสำเร็จมากที่สุดในขณะที่ประเทศไทยเน้นครอบครัว ส่วนประเทศอื่น อยู่ในลักษณะปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังให้ความสำคัญกับการพึ่งหาหรือแบ่งปันด้านครอบครัวมากกว่าความสำเร็จด้านวัตถุเชิงปัจเจกบุคคล สำหรับด้านการยอมรับความเสี่ยงนั้น ประเทศไทยมีการยอมรับความเสี่ยงสูงที่สุดซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่การยอมรับความเสี่ยงมีต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ

สำหรับการมองอนาคตนั้นประเทศไทยและฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกันคือมีการเตรียมพร้อมหรือให้ความสำคัญกับอนาคตน้อยกว่าประเทศอื่น และมีการวางแผนสำหรับอนาคตต่ำกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียมาก สำหรับปัจจัยด้านความพยายามเพื่อความฝันหรือการได้มาถึงสิ่งที่ต้องการนั้น พบว่าประเทศโดยส่วนมากมีความพยายามเพื่อความผันหรือการได้มาถึงสิ่งที่ต้องการปานกลางยกเว้นอินโดนีเซียที่มีค่าดัชนีในปัจจัยนี้ค่อนข้างน้อย

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายถึงวิธีคิดและพฤติกรรมของประชากรในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทางการตลาด และการเจาะลึกเชิงวัฒนธรรมต่อไป

อ้างอิง https://geert-hofstede.com


Previous articles

เหลียวหลังดูสภาพครัวเรือนไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านม ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว คือ มีพ่อแม่ลูก แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 56.1 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 50.0 ในปี 2555 ขณะที่ครอบครัวขยายที่มีพ่อ/แม่/ลูก/ปู่/ย่า/ตา/ยายอยู่ด้วยกัน และการอยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [อ่านต่อ]

วิเคราะห์อุตสาหกรรมรถยนต์ พฤษภาคม 2560 รายงานการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยพบว่า ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 พบว่ามีการผลิตรถยนต์จำนวน 120,473 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.85 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่  63,267 คัน และส่งออกที่ 68,927 คัน [อ่านต่อ]

ครอบครัวไทย มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอรายจ่าย จากข้อมูลสำนักงานสถิติไทยปี 2556 ครอบครัวคนไทยรวมทั้งประเทศมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 19,061 บาทต่อเดือน หากอ้างอิงข้อมูลรายจ่ายครัวเรือนแยกตามประเภทรายจ่ายปี 2556 [อ่านต่อ]

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีอย่างไร ไม่ให้ถูกน๊อค (- -!) เมื่อปลายปีที่แล้ว ในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่มีรายได้ต้องจ่ายภาษี เลยต้องหาเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามครรลองกฎหมายของประเทศนี้ ถามเพื่อน ถามญาติ ถามอากู๋ ก็มีหลายอันเลย  [อ่านต่อ]

การตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายทางการตลาด (TARGET/MARKET VALIDATION) ในหลายครั้งเรามีการทำการแบ่งส่วนทางการตลาด (MARKET SEGMENTATION) และทำการระบุกลุ่มเป้าหมาย (IDENTIFY MARKET TARGET) แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจหรือยอดขายของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการตลาดอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควร [อ่านต่อ]

ความพึงพอใจวัดอย่างไรให้เหมาะสม การวัดความพึงพอใจต่อ (สินค้า บริการ ตราสินค้า และแนวคิด) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้ามีความสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการกลับมาซื้อหรือใช้ซ้ำและหรือการแนะนำเพื่อให้มาซื้อสินค้า (ตัวแสดงเชิงพฤติกรรม) [อ่านต่อ]

เจาะลึกต้นทุนร้านยา...ทำไมรวยทำไมเซ้ง จากประสบการณ์ทำให้ผมมีแนวคิดการตัดสินใจอยู่ 3 ข้อครับคือ 1.  ประมาณการทางการเงินและได้กำไรไม้ 2. ความสามารถทางเทคนิคผมทำได้ไม้หรือต้องพึ่งคนอื่น 3. ความสามารถทางการตลาดของร้านและธุรกิจเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน และ (4) ข้อจำกัดด้านกฎหมายต่างๆ [อ่านต่อ]

สรุปการอบรมโครงการความรู้ทางการเงิน: การแก้หนี้ การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ การสร้างอิสรภาพทางการเงิน (จากการวางแผนทางการเงินที่ดี) เนื่องด้วย กลต ได้มีการจัดอบรมโครงการความรู้ทางการเงินในที่ทำงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้น 3 ด้าน (1) การแก้ไขหนี้ (2) การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ (3) การสร้างอิสรภาพทางการเงิน [อ่านต่อ]

พฤติกรรมการดื่มกินของคนลาว สำหรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปขายอาหารที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนลาวมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของ สสว. ปี 2557 [อ่านต่อ]

ทำได้หรือในในประเทศสังคมนิยม...การซื้อที่ดิน/เช่าที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเวียดนาม กฎหมายเวียดนามถือว่าที่ดินเป็นของประชาชนทั้งหมด โดยมีรัฐเป็นผู้จัดการในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งหมด การซื้อขายที่ดินไม่สามารถทำได้ แต่สามารถมีสิทธิ์ในการใช้ได้และสามารถเช่าได้ [อ่านต่อ]

แฉเงื่อนไขใหม่ในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว ใน สปป.ลาว ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) ถูกเรียกว่าธุรกิจขายยก ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีก (Retail) จะเรียกว่าธุรกิจขายย่อย โดยกฎหมายหลักของ สปป.ลาวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีอยู่ 2 ฉบับได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยธุรกิจการค้าขายยกและการค้าขายย่อย [อ่านต่อ]Bottom