Logo


We love sharing knowledge

เหลียวหลังดูสภาพครัวเรือนไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างครัวเรือนไทยเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างชัดเจน ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว คือ มีพ่อแม่ลูก แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 56.1 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 50.0 ในปี 2555 ขณะที่ครอบครัวขยายที่มีพ่อ/แม่/ลูก/ปู่/ย่า/ตา/ยายอยู่ด้วยกัน และการอยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

โครงสร้างครอบครัวไทย

รูปประกอบ 1 โครงสร้างครัวเรือนไทย

ครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามีและภรรยา เฉพาะสามีและภรรยาและลูก และอยู่เฉพาะสามีหรือภรรยาและลูก จะพบว่า ครอบครัวที่อยู่ครบทั้งสามีและภรรยาและลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.9) ในปี 2545 เหลือเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 27.5) ในปี 2555 เช่นเดียวกับครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามีหรือภรรยาและลูกก็ลดลงเช่นกัน ส่วนครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามีและภรรยากลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.3 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 15.7 ในปี 2555 สอดคล้องกับข้อมูลของครัวเรือนที่หลานอยู่กับปู่ย่าตายายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.9 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 33.9 ในปี 2555

ลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัวเดี่ยว

รูปประกอบ 2 ลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัวเดี่ยว

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงทำให้คู่สมรสตัดสินใจย้ายถิ่นเพื่อหางานทำโดยให้ลูกอยู่กับปู่/ย่า/ตา/ยาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ตามมา 

ดังนั้น การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงแหล่งงานในภูมิลำเนาของตนเองให้มากขึ้น อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำให้สามารถสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในอนาคตต่อไป..................

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ


Previous articles

วิเคราะห์อุตสาหกรรมรถยนต์ พฤษภาคม 2560 รายงานการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยพบว่า ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 พบว่ามีการผลิตรถยนต์จำนวน 120,473 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.85 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่  63,267 คัน และส่งออกที่ 68,927 คัน [อ่านต่อ]

ครอบครัวไทย มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอรายจ่าย จากข้อมูลสำนักงานสถิติไทยปี 2556 ครอบครัวคนไทยรวมทั้งประเทศมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 19,061 บาทต่อเดือน หากอ้างอิงข้อมูลรายจ่ายครัวเรือนแยกตามประเภทรายจ่ายปี 2556 [อ่านต่อ]

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีอย่างไร ไม่ให้ถูกน๊อค (- -!) เมื่อปลายปีที่แล้ว ในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่มีรายได้ต้องจ่ายภาษี เลยต้องหาเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามครรลองกฎหมายของประเทศนี้ ถามเพื่อน ถามญาติ ถามอากู๋ ก็มีหลายอันเลย  [อ่านต่อ]

การตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายทางการตลาด (TARGET/MARKET VALIDATION) ในหลายครั้งเรามีการทำการแบ่งส่วนทางการตลาด (MARKET SEGMENTATION) และทำการระบุกลุ่มเป้าหมาย (IDENTIFY MARKET TARGET) แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจหรือยอดขายของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการตลาดอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควร [อ่านต่อ]

ความพึงพอใจวัดอย่างไรให้เหมาะสม การวัดความพึงพอใจต่อ (สินค้า บริการ ตราสินค้า และแนวคิด) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้ามีความสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการกลับมาซื้อหรือใช้ซ้ำและหรือการแนะนำเพื่อให้มาซื้อสินค้า (ตัวแสดงเชิงพฤติกรรม) [อ่านต่อ]

เจาะลึกต้นทุนร้านยา...ทำไมรวยทำไมเซ้ง จากประสบการณ์ทำให้ผมมีแนวคิดการตัดสินใจอยู่ 3 ข้อครับคือ 1.  ประมาณการทางการเงินและได้กำไรไม้ 2. ความสามารถทางเทคนิคผมทำได้ไม้หรือต้องพึ่งคนอื่น 3. ความสามารถทางการตลาดของร้านและธุรกิจเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน และ (4) ข้อจำกัดด้านกฎหมายต่างๆ [อ่านต่อ]

สรุปการอบรมโครงการความรู้ทางการเงิน: การแก้หนี้ การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ การสร้างอิสรภาพทางการเงิน (จากการวางแผนทางการเงินที่ดี) เนื่องด้วย กลต ได้มีการจัดอบรมโครงการความรู้ทางการเงินในที่ทำงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้น 3 ด้าน (1) การแก้ไขหนี้ (2) การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ (3) การสร้างอิสรภาพทางการเงิน [อ่านต่อ]

พฤติกรรมการดื่มกินของคนลาว สำหรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปขายอาหารที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนลาวมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของ สสว. ปี 2557 [อ่านต่อ]

ทำได้หรือในในประเทศสังคมนิยม...การซื้อที่ดิน/เช่าที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเวียดนาม กฎหมายเวียดนามถือว่าที่ดินเป็นของประชาชนทั้งหมด โดยมีรัฐเป็นผู้จัดการในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งหมด การซื้อขายที่ดินไม่สามารถทำได้ แต่สามารถมีสิทธิ์ในการใช้ได้และสามารถเช่าได้ [อ่านต่อ]

แฉเงื่อนไขใหม่ในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว ใน สปป.ลาว ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) ถูกเรียกว่าธุรกิจขายยก ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีก (Retail) จะเรียกว่าธุรกิจขายย่อย โดยกฎหมายหลักของ สปป.ลาวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีอยู่ 2 ฉบับได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยธุรกิจการค้าขายยกและการค้าขายย่อย [อ่านต่อ]

บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารมีเกณฑ์สำคัญสำหรับการตัดสินใจจะเปิดผยข้อมูลหรือไม่ โดยเรียกโดยย่อว่า DIRECT + PROPER อันได้แก่  [อ่านต่อ]Bottom