Logo


 sharingcover

Recent article

ลักษณะคนอาเซียนเมื่อแบ่งตามตัววัดวัฒนธรรมระดับนานาชาติแตกต่างกันอย่างไร ไทยมีการยอมรับในคามแตกต่างด้านอำนาจสูงสุด ซึ่งหมายถึงว่าการเครพหรือการเชื่อฟังต่อผู้ที่มีความอาวุโสกว่า มีตำแหน่งงาน หรือมีฐานะที่ดีกว่ามีน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น สำหรับความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น ประเทศที่เลือกมาเปรียบเทียบนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลน้อย เน้นการดำเนินการเป็นกลุ่มมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและความเข้าใจว่า คนในประเทศเอเชียรักพวกพ้องหรือเน้นกลุ่มบุคคลเป็นสำคัญ ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะมีสัดส่วนในปัจจัยนี้มากกว่า หากแต่ยังอยู่ในระกับต่ำเมื่อเทียบตามมาตรฐานของโมเดลวัฒนธรรมของฮอฟเทต [อ่านต่อ]

เหลียวหลังดูสภาพครัวเรือนไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านม ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว คือ มีพ่อแม่ลูก แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 56.1 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 50.0 ในปี 2555 ขณะที่ครอบครัวขยายที่มีพ่อ/แม่/ลูก/ปู่/ย่า/ตา/ยายอยู่ด้วยกัน และการอยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น [อ่านต่อ]

วิเคราะห์อุตสาหกรรมรถยนต์ พฤษภาคม 2560 รายงานการผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยพบว่า ณ สิ้นเดือน เมษายน 2560 พบว่ามีการผลิตรถยนต์จำนวน 120,473 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.85 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่  63,267 คัน และส่งออกที่ 68,927 คัน [อ่านต่อ]

Previous Article

ครอบครัวไทย มีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอรายจ่าย จากข้อมูลสำนักงานสถิติไทยปี 2556 ครอบครัวคนไทยรวมทั้งประเทศมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 19,061 บาทต่อเดือน หากอ้างอิงข้อมูลรายจ่ายครัวเรือนแยกตามประเภทรายจ่ายปี 2556 [อ่านต่อ]

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีอย่างไร ไม่ให้ถูกน๊อค (- -!) เมื่อปลายปีที่แล้ว ในฐานะมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่มีรายได้ต้องจ่ายภาษี เลยต้องหาเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามครรลองกฎหมายของประเทศนี้ ถามเพื่อน ถามญาติ ถามอากู๋ ก็มีหลายอันเลย  [อ่านต่อ]

การตรวจสอบกลุ่ม (ตลาด) เป้าหมายทางการตลาด (TARGET/MARKET VALIDATION) ในหลายครั้งเรามีการทำการแบ่งส่วนทางการตลาด (MARKET SEGMENTATION) และทำการระบุกลุ่มเป้าหมาย (IDENTIFY MARKET TARGET) แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจหรือยอดขายของกลุ่มเป้าหมายที่ทำการตลาดอยู่ยังไม่ดีเท่าที่ควร [อ่านต่อ]

ความพึงพอใจวัดอย่างไรให้เหมาะสม การวัดความพึงพอใจต่อ (สินค้า บริการ ตราสินค้า และแนวคิด) เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้ามีความสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการกลับมาซื้อหรือใช้ซ้ำและหรือการแนะนำเพื่อให้มาซื้อสินค้า (ตัวแสดงเชิงพฤติกรรม) [อ่านต่อ]

เจาะลึกต้นทุนร้านยา...ทำไมรวยทำไมเซ้ง จากประสบการณ์ทำให้ผมมีแนวคิดการตัดสินใจอยู่ 3 ข้อครับคือ 1.  ประมาณการทางการเงินและได้กำไรไม้ 2. ความสามารถทางเทคนิคผมทำได้ไม้หรือต้องพึ่งคนอื่น 3. ความสามารถทางการตลาดของร้านและธุรกิจเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน และ (4) ข้อจำกัดด้านกฎหมายต่างๆ [อ่านต่อ]

สรุปการอบรมโครงการความรู้ทางการเงิน: การแก้หนี้ การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ การสร้างอิสรภาพทางการเงิน (จากการวางแผนทางการเงินที่ดี) เนื่องด้วย กลต ได้มีการจัดอบรมโครงการความรู้ทางการเงินในที่ทำงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้น 3 ด้าน (1) การแก้ไขหนี้ (2) การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ (3) การสร้างอิสรภาพทางการเงิน [อ่านต่อ]

พฤติกรรมการดื่มกินของคนลาว สำหรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปขายอาหารที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนลาวมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลของ สสว. ปี 2557 [อ่านต่อ]

ทำได้หรือในในประเทศสังคมนิยม...การซื้อที่ดิน/เช่าที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเวียดนาม กฎหมายเวียดนามถือว่าที่ดินเป็นของประชาชนทั้งหมด โดยมีรัฐเป็นผู้จัดการในฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งหมด การซื้อขายที่ดินไม่สามารถทำได้ แต่สามารถมีสิทธิ์ในการใช้ได้และสามารถเช่าได้ [อ่านต่อ]

แฉเงื่อนไขใหม่ในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว ใน สปป.ลาว ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) ถูกเรียกว่าธุรกิจขายยก ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีก (Retail) จะเรียกว่าธุรกิจขายย่อย โดยกฎหมายหลักของ สปป.ลาวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีอยู่ 2 ฉบับได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยธุรกิจการค้าขายยกและการค้าขายย่อย [อ่านต่อ]

บทบาทและหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารมีเกณฑ์สำคัญสำหรับการตัดสินใจจะเปิดผยข้อมูลหรือไม่ โดยเรียกโดยย่อว่า DIRECT + PROPER อันได้แก่  [อ่านต่อ]


previousnextBottom