Logo

 
Edunet Education Services

บริษัท เอ็ดดูเน็ต จำกัด เริ่มต้นบริการด้านการศึกษาจากการที่ให้บริการปรึกษาการเรียนต่อในต่างประเทศ และจึงพัฒนามาต่อเนื่อง จนขยายบริการครอบคลุมบริการด้านการศึกษา อบรม และพัฒนาทักษะให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และพนักงานในองค์กร ในรูปแบบของการศึกษาในระบบ การประเมินความต้องการด้านการพัฒนาของหน่วยงานและบุคคล การอบรมผู้ประกอบการและพนักงาน การสร้างเนื้อหาอบรมในรูปแบบของหนังสือและเกมธุรกิจ ในรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการแปลเอกสาร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

ความเชี่ยวชาญด้านการอบรมของเรา
วิทยากรของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมสำหรับการจัดการ การตลาดและการสื่อสาร และการลงทุน เช่น
หลักสูตรการสื่อสารทางการตลาด การจัดการช่องทางการกระจายสินค้า การพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินการ การตั้งงบประมาณ การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพ  การจัดการนักลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับโครงการ การจัดการด้านภาษี การประเมินและการขออนุญาติในโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร

บริการด้านการอบรมแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
บริษัทให้บริการด้านการอบรมใน 5 รูปแบบ ได้แก่ การจัดหาผู้อบรม การประเมินความต้องการด้านความอบรมขององค์กร การอบรมเฉพาะเรื่อง  การอบรมในรูปแบบหลักสูตร และ
การอบรมเพื่อตอบลักษณะการใช้ชีวิต

1การจัดหาผู้อบรม เป็นบริการที่ช่วยเติมเต็มคามต้องการอบรมจาก อาจารย์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านเฉพาะ เพื่อตอบความต้องการหรือได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหรือเรื่องเฉพาะที่บริษัทมีความสนใจ
2การประเมินความต้องการด้านการอบรม เป็นบริการที่เน้นเพิ่มความคุ้มค่าด้านการลงทุนด้านการอบรม โดยพิจารณาถึงความต้องการด้านการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของบุคคลากร ตามความรู้หรือทักษะที่ขาดของแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการจะมาจากการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อดูเนื้องานของหน่วยงานรวม ก่อยที่จะนำเนื้องานมาเจาะลึกดูว่ามีเนื้องานใดที่ยังใช้เวลามากหรือไม่ได้ผลลัทธ์ที่ต้องการ ก่อนมีการออกแบบตัววัดประเมินความสามารถบุคคล และวิเคราะห์ความต้องการด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการดำเนินการ
3การอบรมเฉพาะเรื่อง เป็นการให้บริการด้านการอบรมในเรื่องที่มีความต้องการหรือม่ความสนใจ ทั้งในรูปแบบการพัฒนาทักษะ ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ การปรับทัศนคตื หรือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น การอบรมทักษะและโมเดลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ การอบรมภาษาอังกฤษ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือการเข้าดูงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ
4การอบรมในรูปแบบหลักสูตร เป็นการอบรมในรูปแบบต่อเนื่องสำหรับองค์กรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องหรือมีหลายรุ่น  หรือการอบรมที่สามสามารถเก็บหน่วยกิจเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป)   
5การอบรมเพื่อตอบลักษณะการใช้ชีวิต เป็นการอบรมที่เน้นเป็นความรู้เชิงงานอดิเรก เช่น ทำอาหาร การเพาะพันธ์พืช การขึ้นรูปยาง การเรียนการตัดต่อวีดีโอ การทำงานกราฟฟิก การเรียนรู้การทำรีสบอร์ต เป็นต้น

บริการสร้างเนื้อหาอบรมในรูปแบบต่าง

บริการสร้างเนื้อหาอบรมของเรา เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงการศึกษาและการปฎิบัติการ ผ่านกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาตามประสบการณ์ หรือรูปแบบการดำเนินการเชิงปฎิบัติอย่างเปฌนรูปแบบและมีมาตรฐาน ณ ปัจจุบันเราได้มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ หนังสือ เกมธุรกิจหรือโมเดลการดำเนินการ และการทำงานแปลภาษา

11หนังสือ หนังสือช่องทางการจัดจำหน่ายและโลจิสติกสเป็นตัวอย่างของหนังสือที่เราพัฒนาและจัดจำหน่ายให้กับมหาวิทยาลัย  หน่วยงานอบรม และผู้สนใจทั่วไป  ผ่านช่องทางการกระจายสินค้าทางตรงและรูปแบบร้านค้าออนไลน์  คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
 22เกมธุรกิจ 'เมดิมาเนีย' โปรแกรมเมดิมาเนียเป็นเกมธุรกิจขนาดเล็กที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจกลไกการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่การพัฒนารูปแบบธุรกิจ การประเมินการลงทุนและความเป็นไปได้ในการลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน การเลือกสินค้า การจัดการสินค้า การตั้งราคา การเงิน บุรคลากร การตลาด การวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่สนจสามารถพิสูจน์แนวคิดเชิงธุรกิจและเห็นผลกระทบจากการตัดสินใจของตนเองได้ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมเล่นเกม
E-learning by Edunet
อีเลินนิ่ง เป็นระบบที่ช่วยเสริมสการเรียนในรายวิชา หรือหลักสูตรอบรม เพื่อที่จะสนับสนุนการตกผลึกของความรู้และการค้นค้าต่อเนื่องของผู้รับการอบรมหรือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
Translation Services by Edunet
บริการแปลภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารและเอกสารทุกชนิด  ทั้งในรูปแบบของหนังสือหรือเอกสารทางธุรกิจ เช่น เอกสารเผยแพร่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี คู่มือคณะกรรมการบริษัท เอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสารกำกับดูแลกิจการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ รวมถึงการแปลข้อมูลบนเว็บไซต์ การตรวจแก้งาน บริการล่ามและแปลบทสัมภาษณ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | ดูตัวอย่างงานได้ที่นี่ 

บริการด้านการพัฒนาบุคคลากรในระบบ
การพัฒนาบุคคลากรในระบบ เป็นบริการที่วิทยากรของเราได้มีส่วนในการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิต หรือนักศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศในสาขาการจัดการ การตลาด การสื่อสารทางการตลาด สารสนเทศน์ การเงิน การท่องเที่ยว ค้าปลีกและโลจิสติกส์ และการจัดการกลยุทธ์องค์กร ในรูปแบบห้องเรียน อีเลินนิ่ง หรือ
การใช้เกม ประกอบการเรียนการสอน ตัวอย่างการสอนในระบบสามารถเข้าดูได้ที่นี่

หน่วยงานที่วิทยากรของเราได้มีส่วนร่วมในการให้บริการ

MT, Burapha University   GMI,KMUTT  Walailak University    CIDE, ABAC    SNU    
UTCC Media Intelligence          MSU         KMUTNB

EASTW


previousnext


Bottom